fbpx

I.- Aviso Legal

O presente Aviso Legal establece as condicións de uso da páxina Web www.pazodevilane.com (en diante “O Portal”). A utilización da mesma atribúe ao navegante a condición de Usuario, o que implica a adhesión e compromiso de cumprimento de todas e cada unha das condicións contidas neste Aviso Legal, na versión publicada no momento en que se acceda ao mesmo, polo que se recomenda ao Usuario ler este Aviso Legal atentamente cada vez que acceda ao Portal. Estas Condicións serán aplicables con independencia da existencia doutras condicións específicas aplicables a determinados servizos que se presten no Portal.

Datos identificativos do Prestador de Servizos

Denominación PAZO DE VILANE, S.L. (en diante “Pazo de Vilane”),

CIF B64116957, inscrita no Rexistro Mercantil de Lugo baixo o Tomo 442, Folio 100 , Folla LU-12172

Domicilio: Lugar de Vilane 31, Antas de Ulla (Lugo).

Contacto: Pazo de Vilane agradece anticipadamente toda clase de suxestións, rectificacións ou comentarios que contribúan a evitar ou emendar calquera tipo de incidencia ou irregularidade da web de maneira rápida e eficiente. Tales comunicacións pódense enviar por e-mail a consultas@pazodevilane.com.

II.- Termos e Condicións de uso

Os Termos e Condicións de Uso recollidos no presente Aviso Legal serán de aplicación a todas aquelas páxinas que figuran dentro do Mapa do Sitio, que son as únicas comprendidas neste Portal.

O acceso a esta Páxina Web é responsabilidade exclusiva dos Usuarios e supón aceptar os presentes Termos e Condicións de Uso. A utilización de determinados servizos implicará así mesmo a aceptación, sen reserva algunha, das normas particulares ou instrucións que Pazo de Vilane puidese establecer en calquera momento con carácter específico, sustitutivo ou complementario ao das presentes condicións xerais.

O Usuario debe realizar un uso lícito da presente Páxina Web e os seus servizos de acordo aos presentes Termos e Condicións de Uso e á legalidade vixente.

Pazo de Vilane poderá modificar unilateralmente os Termos e Condicións de Uso do Portal mediante a súa publicación neste aviso legal, e producirán efectos desde o mesmo momento da súa publicación.

Navegación

Aínda adoptando as medidas técnicas ao seu alcance, Pazo de Vilane non se responsabiliza nin garante que o acceso ao Portal sexa ininterrompido ou que estea libre de erro. Tampouco se responsabiliza ou garante que o contido ou software ao que poida accederse a través do Portal, estea libre de erro ou cause un dano. En ningún caso, Pazo de Vilane será responsable polas perdas, danos ou prexuízos de calquera tipo que xurdan polo acceso e navegación polo Portal Web, incluíndose, pero non limitándose, aos ocasionados aos sistemas informáticos ou os provocados pola introdución de virus.

Pazo de Vilane non se fai responsable dos danos que puidesen ocasionarse aos Usuarios por un uso inadecuado da Páxina Web. En particular, non se fai responsable de ningún xeito das caídas, interrupcións, falta ou defecto das telecomunicacións que puidesen ocorrer mentres o Usuario navega por ela.

Acceso e seguridade

O acceso aos servizos que inclúen a captura de datos persoais lévase a cabo por medio da páxina web. Pazo de Vilane garante que a navegación se atopa dentro dunha contorna segura conforme á política de Seguridade da Información.

Contidos

Pazo de Vilane realiza os máximos esforzos para evitar calquera erro nos contidos que puidesen aparecer no Portal.

Pazo de Vilane non garante, nin se responsabiliza das consecuencias que puidesen derivarse dos erros nos contidos que puidesen aparecer na Páxina Web.

Actualidade e Modificacións na Páxina Web

A información que aparece no Portal é a vixente na data da súa última actualización. Pazo de Vilane non se fai responsable da actualidade e idoneidade das informacións contidas na mesma.

Non se poderá alterar, cambiar, modificar, ou adaptar a Páxina Web por parte do Usuario. Pazo de Vilane resérvase a facultade de efectuar cantas actualizacións, cambios e modificacións estime convenientes, podendo facer uso de tal facultade en calquera momento e sen previo aviso.

Propiedade Intelectual e Industrial

Este Portal, o seu código fonte e os contidos que se atopan protexidos pola Lei de Propiedade Intelectual. Non poderán ser obxecto de explotación, reprodución, distribución, modificación, comunicación pública, cesión ou transformación, salvo que medie autorización expresa dos titulares dos dereitos.

O deseño, imaxes, rótulos, signos distintivos, nome comercial, as marcas, logos, produtos e servizos que contén esta Páxina Web atópanse protexidos por Lei de Propiedade Industrial.

Pazo de Vilane é titular ou licenciatario de todos os dereitos sobre o contido deste Portal e posúe lexitimamente en exclusiva os dereitos de explotación sobre os mesmos, salvo aqueles dereitos de determinados provedores coas que se asinou o correspondente contrato para a provisión de contidos e están protexidos polas normas nacionais e internacionais de propiedade intelectual e industrial e seranlles de aplicación, igualmente, as presentes condicións.

O acceso a esta Páxina Web non outorga aos Usuarios dereito, nin titularidade algunha sobre os dereitos de propiedade intelectual ou industrial nin dos contidos que alberga. Os Usuarios que accedan a esta Páxina Web non poderán copiar, modificar, distribuír, transmitir, reproducir, publicar, ceder nin vender os elementos anteriormente mencionados ou crear novos produtos ou servizos derivados da información obtida sen que medie autorización expresa e por escrito dos titulares dos dereitos.

Queda prohibida a alteración do contido ou estrutura deste portal por parte do Usuario.

Para o caso de que vostede envíe información de calquera tipo a Pazo de Vilane, declara, garante e acepta neste momento que, ten dereito a facelo libremente, que dita información non infrinxe ningún dereito de propiedade intelectual, de marca, de patente, segredo comercial, ou calquera outro dereito de terceiro, que dita información non ten carácter confidencial e que dita información non é prexudicial para terceiros.

Pazo de Vilane resérvase a posibilidade de exercer as accións xudiciais que correspondan contra os Usuarios que violen ou infrinxan os dereitos de propiedade intelectual e industrial.

Hipervínculos

O Portal poderá incorporar ligazóns de acceso (hipervínculos ou links) a outras páxinas web das que Pazo de Vilane non é titular. En ningún caso, dita posibilidade implicará a existencia de relación entre Pazo de Vilane e o titular da Web á que o devandito hipervínculo redirixe, nin sequera a súa aprobación ou aceptación. Pazo de Vilane tampouco será responsable da licitude dos contidos vertidos na mesma.

Calquera outra Web terá prohibida a incorporación dun hipervínculo ao Portal de Pazo de Vilane, sen a súa expresa autorización. En calquera caso, dita autorización implicará que o hipervínculo non se faga de forma que prexudique a imaxe pública e da marca Pazo de Vilane ou da propia Páxina Web, así como dos terceiros que aparezan referenciados nesta.

Pazo de Vilane comprométese a retirar calquera ligazón en canto teña coñecemento por calquera medio da ilicitud do seu contido ou de que desde os mesmos lesiónanse bens ou dereitos dun terceiro.

Política de Privacidade de Pazo de Vilane

Para máis información sobre a nosa política de protección de datos e privacidade consulte a nosa Política de Privacidade.

Política de Cookies de Pazo de Vilane

Para a utilización do noso Portal é necesaria a utilización de cookies. As cookies utilízanse coa finalidade de facilitar a navegación e ofrecer un servizo personalizado e máis áxil así como unha ferramenta estatística para obter datos estatísticos do uso da web. En ningún caso utilízanse para almacenar información que poida identificar ao Usuario. Para máis información, consulte nosa Política de cookies.

Lexislación Aplicable e Xurisdición Competente

Os Termos e Condicións de Uso que rexen a Páxina Web e todas as relacións que puidesen derivarse atópanse salvagardadas pola lexislación española.

Calquera controversia que puidese derivarse do acceso ou a utilización do Portal, someteranse aos Tribunais e Xulgados competentes da localidade onde Pazo de Vilane ten a súa sede social.

© Pazo de Vilane 2018
Todos os dereitos reservados.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies